Wdrażanie to dokonywanie czynności faktycznych lub prawnych umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym:

  • zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie czynności związanych z uzgodnieniem, także gdy podejmowanie decyzji lub czynności dotyczy wykonania uzgodnienia przez inny podmiot,
  • pośredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnościach związanych z uzgodnieniem,
  • dokonywanie innych czynności będących elementem uzgodnienia, lub
  • oferowanie czynności wskazanych w art. 86a ust. pkt 6 lit. a-c Ordynacji podatkowej, zawarcie umowy, której przedmiotem są te czynności, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności lub umowy.
X