W myśl art. 11 Ordynacji podatkowej (Dz.U.2022. 2651) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. W związku z powyższym na potrzeby realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych należy przyjąć definicję zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o CIT (Dz.U.2022. 2587), rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12. miesięcy kalendarzowych.

X