Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:

  • jednolitość transakcji w ujęciu ekonomicznym oraz
  • kryteria porównywalności określone w przepisach wykonawczych oraz
  • metody weryfikacji cen transferowych oraz
  • inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Reasumując, jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych (takich jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności itp.). Jeśli są one do siebie zbliżone w ramach kilku przepływów, to poszczególne przypływy powinny być agregowane jako jedna transakcja o charakterze jednorodnym.

Na potrzeby oceny czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, można posłużyć się interpretacją ogólną Ministra finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (nr DCT2.8203.2.2021).

X