Obowiązek opodatkowania podatkiem u źródła dotyczy przychodów wskazanych w art. 21 ust 1 oraz 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obejmuje takie tytuły płatności jak: odsetki, prawa autorskie lub pokrewne, prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) a także usługi w zakresie działalności widowiskowej.
W zakresie przedmiotowym tego podatku mieszczą się jeszcze opłaty za wywóz ładunków i pasażerów, przychody uzyskane przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej dywidendy, dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz usługi niematerialne.

X