Certyfikat rezydencji powinien zawierać dane identyfikacyjne podmiotu / osoby fizycznej oraz wskazywać miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie danego państwa w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych).

Ponadto, certyfikat rezydencji powinien posiadać datę wystawienia oraz określenie okresu, w którym obowiązuje. Jeżeli natomiast miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

X