W art. 11q ust. 1 uCIT wskazano elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z przywołanymi przepisami lokalna dokumentacja zawiera:

    • opis podmiotu powiązanego,
    • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów,
    • analizę cen transferowych, w tym analizę porównawczą lub analizę zgodności,
    • informacje finansowe.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1195) określono szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych.

W przypadku transakcji, o których mowa w art.11o ust. 1, lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera również uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

X