W dokumentacji master file uwzględnia się podmioty powiązane objęte konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną.

Zgodnie z art. 11p ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. uCIT podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, sporządzoną za rok obrotowy, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

    • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
    • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000 zł lub jej równowartość.

Metoda konsolidacją praw własności jest wyłączona z obowiązku sporządzenia dokumentacji grupowej Master File.

X