W analizie cen transferowych najczęściej stosowane są pozycyjne miary położenia, w szczególności kwartyle. które dzielą szereg statystyczny opisujący strukturę zbiorowości na cztery równe co do liczebności części.

W przypadku dużej rozbieżności pomiędzy wynikami zasadnym może być posłużenie się np. medianą, średnią arytmetyczną lub średnią ważoną – jako wartością najbardziej odzwierciedlającą warunki rynkowe.

X