Zgodnie z art. 11q ust. 2 uCIT dokumentacja grupowa Master File musi zawierać następujące elementy:

  • opis grupy podmiotów powiązanych,
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych,
  • opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych,
  • informacje finansowe i podatkowe grupy podmiotów powiązanych.

W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2021 poz. 1195) określono szczegółowy zakres elementów dokumentacji Master File.

Rozporządzenie wskazuje na następujące elementy:

  • opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących w jej skład,
  • opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową,
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej,
  • opis istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej,
  • informacje finansowe i podatkowe grupy kapitałowej.
X