W sytuacji, gdy wypłata przekracza 2 mln zł rocznie per kontrahent, płatnicy będący podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 uCIT zobligowani są co do zasady do zapłaty podatku w stawce podstawowej (bez możliwości skorzystania z uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia ustawowego lub zawartego w UPO).

Skorzystanie przez podmioty powiązane z preferencyjnej stawki (przy wypłatach powyżej 2 mln zł) jest możliwe po złożeniu oświadczenia o posiadaniu dokumentów uprawniających do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania do wypłat lub dalszych wypłat (formularz WH–OSC lub WH–OSP) lub wydania przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia w poborze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz podatnika (formularz WH-WOP).

Podmiot, który nie złożył oświadczenia lub opinii, a zatem zapłacił podatek w stawce podstawowej (dla wypłat powyżej 2 mln zł), uprawniony jest do wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot podatku (formularz WH-WCP). Organ podatkowy po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję o zwrocie podatku (przykładowo różnica pomiędzy stawką podstawową 21% a stawką obniżoną 5%).

Przedmiotowymi regulacjami są objęte należności wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz 22 ust. 1 uCIT z wyłączeniem wypłat należności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego.

X