Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie 3 warunki:

  1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (B+R),
  2. stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej (art. 24d ust. 2 ustawy o CIT; art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT),
  3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, oraz umów międzynarodowych, których stroną jest UE.
X