Jeszcze niedawno informowaliśmy, iż dla zwolnienia z obowiązku sporządzania analiz cen transferowych wystarczy, aby jedynie podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej cen transferowych posiadał status mikro lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo Przedsiębiorców (nie jest konieczne, aby posiadała go również druga strona transakcji kontrolowanej; więcej we wpisie “Mikro i mały przedsiębiorca bez obowiązku sporządzania analizy cen transferowych”). Pojawiają się jednak wątpliwości, z których lat wykorzystać dane finansowe, aby ustalić, czy podmiot posiada status małego lub mikro przedsiębiorcy, co pozwoli na skorzystanie z uprawnienia do niesporządzania analizy cen transferowych.

Z odpowiedzią przychodzi interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) z dnia 16 stycznia 2023 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.556.2022.1.JKU.

Stan faktyczny

W ocenie Spółki, art. 11q ust. 3a i 3b uCIT w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 Prawa przedsiębiorców należy rozumieć w ten sposób, że zwolniony z obowiązku sporządzania analizy porównywalności jest podmiot, który w 2020 r. posiadał status małego przedsiębiorcy. Zdaniem Spółki status ten należy badać w oparciu o dane finansowe i o zatrudnieniu z dwóch ostatnich lat poprzedzających rok 2020, a więc z roku 2018 i 2019.

Artykuł 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wskazuje, że “mały przedsiębiorca” oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Spółka w celu ustalenia posiadanego statusu przedsiębiorcy posłużyła się danymi z roku 2018 i stwierdziła, że jest małym przedsiębiorcą w 2020 r., gdyż w roku 2018 spełniała warunki wynikające z przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Tym samym, zdaniem Spółki, przysługuje jej zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy cen transferowych.

Stanowisko DKIS

DKIS odpowiedział negatywnie na powyższe rozumienie przepisów przez Spółkę i wskazał, w jaki sposób należy badać, czy Spółka jest zwolniona z obowiązku sporządzania analizy cen transferowych. DKIS ustalił, iż przepis art. 11q ust. 3a pkt 1 uCIT ma zastosowanie w przypadku przedsiębiorcy, który w ostatnim roku podatkowym spełnił warunki określone w ww. przepisach ustawy – Prawo przedsiębiorców (art. 11q ust. 3b ustawy o CIT). Analizując, czy przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania analizy porównawczej za rok 2021, zdaniem DKIS należy brać pod uwagę status przedsiębiorcy w roku 2020 (dane finansowe za rok 2020). Spółka w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie korzystać ze zwolnienia, gdyż zgodnie z danymi finansowymi za rok 2020 nie posiadała statusu małego przedsiębiorcy.

Podsumowując, przy ustalaniu, czy przedsiębiorcy przysługuje możliwość sporządzenia uproszczonej dokumentacji lokalnej dla transakcji kontrolowanych przeprowadzanych w roku 2021, podmiot powiązany zobowiązany jest dokonać oceny danych finansowych spółki za rok 2020. Zatem ocenie w kontekście, czy przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia od sporządzania analizy porównawczej lub analizy zgodności, podlega jeden rok podatkowy, bezpośrednio poprzedzający rok przeprowadzania transakcji kontrolowanej.

 

Autor: Piotr Fitas – Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X