Analiza porównawcza lub analiza zgodności to jeden z elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych. Analiza porównawcza lub analiza zgodności co do zasady podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba, że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany (art. 11r uCIT).

X