Kryterium transgraniczne uważa się za spełnione, jeżeli uzgodnienie dotyczy:

  1. więcej niż jednego państwa członkowskiego UE lub
  2. państwa członkowskiego UE i państwa trzeciego oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium tego samego państwa,
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium więcej niż jednego państwa,
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium danego państwa za pośrednictwem zagranicznego zakładu w tym państwie, a uzgodnienie stanowi część albo całość działalności gospodarczej tego zagranicznego zakładu,
  • co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego państwa nie mając miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego państwa oraz nie posiadając zagranicznego zakładu na terytorium tego państwa,
  • uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego.
X