Podatnik utraci prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w następujących sytuacjach:

    • złożenie informacji o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem z końcem roku podatkowego
    • niespełnienie warunku do opodatkowania ryczałtem z końcem roku podatkowego
    • nieprowadzenie ksiąg podatkowych lub prowadzenia ich w sposób niepozwalający na określenie wyniku finansowego netto w rozumieniu ustawy o rachunkowości
    • dokonanie przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia albo podziału podmiotów lub otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nieopodatkowanego ryczałtem
    • podatnik zostanie przejęty przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów, w tym podziału przez wydzielenie, lub wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, chyba że podmiot przejmujący jest opodatkowany ryczałtem.
X