Powiązania bezpośrednie występują w sytuacji, gdy podmiot posiada co najmniej 25%:

    • udziałów w kapitale zakładowym lub
    • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub
    • udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych

– innego podmiotu.

X