Podmioty zobligowane do opublikowania informacji o strategii podatkowej to:

    • podatnicy, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln EUR przeliczonych na PLN według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości
    • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów.
X