Pojęcie ,,rezydent” zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. z 2022 poz. 309). W rozumieniu ww. ustawy rezydentami są:

    1. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
    2. polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
X