W interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż stosowany przez Spółkę mechanizm zwiększenia swoich przychodów podatkowych lub zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie dokumentu księgowego, innego niż faktura korygująca (np. noty księgowej) wystawionego z tytułu dokonanej korekty cen transferowych w roku podatkowym spełnia wymogi korekty kompensacyjnej cen transferowych i tym samym jest zgodny z art. 11e uCIT.

Możliwość dokonywania korekt cen transferowych pojawiła się wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o CIT art. 11e regulującego konsekwencje i zasady realizacji korekt cen transferowych, zgodnie z którym podatnik może uwzględniać w swoim rozliczeniu podatkowym korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. W transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane,
  2. Nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami rynkowymi wymaga dokonania korekty cen transferowych,
  3. W momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik,
  4. Podmiot powiązany, o którym mowa w pkt 3, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski albo w państwie lub na terytorium, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem,
  5. Podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 3aa, przy ustaleniu wysokości przychodu uwzględnia się:

  1. Korektę cen transferowych zmniejszającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1-5;
  2. Korektę cen transferowych zwiększającą przychody, mającą na celu spełnienie wymogów, o których mowa w art. 11c, poprzez prawidłowe zastosowanie metod, o których mowa w art. 11 d ust. 1 -3, spełniającą warunki, o których mowa w art. 11e pkt 1 i 2.

Spółka wskazała, że stosowana korekta cen transferowych od strony technicznej przeprowadzana jest jako korekta samego wyniku finansowego, poprzez zbiorczą zmianę wysokości przychodów lub kosztów (a nie cen poszczególnych towarów/usług) dokonywana przed złożeniem zeznania podatkowego. Korekta może zostać dokonana ?in plus? bądź ?in minus?, tj. odpowiednio zwiększać wynik finansowy poprzez zwiększenie przychodów bądź zmniejszenie kosztów, albo zmniejszać wynik finansowy poprzez zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów.

Dodatkowo, na podstawie regulacji art. 11c ust. 1 ustawy o CIT Spółka zobowiązana jest do stosowania cen rynkowych również w trakcie roku, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Spółka winna wykazać zgodność stosowanych cen z zasadą ceny rynkowej, w szczególności, że zasady arm?s length były przestrzegane na etapie planowania transakcji i same założenia finansowe transakcji mają charakter rynkowy. Ponadto spółka powinna sporządzić stosowną dokumentację cen transferowych wspartą analizą porównawczą przedstawiającą zasady kalkulacji cen oraz uzasadniającą wybór metody i analizowanego wskaźnika finansowego. Poziom dochodowości, jaki Spółka powinna osiągnąć za dany rok finansowy, wynika z odpowiedniej analizy porównawczej.

W świetle powyższego organ podatkowy uznał, że zdarzenie przyszłe wskazane przez Spółkę spełnia wymogi dokonania korekty cen transferowych zgodnie z art.11e uCIT.

Przypomnijmy, że organy podatkowe nadal będą miały na podstawie art. 11c ust. 1 i 2 ustawy o CIT prawo do zakwestionowania dokonanej korekty w sytuacji, jeśli zaistnieją przesłanki do stwierdzenia, że podatnik np. celowo stosował w trakcie roku ceny w znaczący sposób odbiegające od poziomu rynkowego i np. w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych – nie dostosowywał poziomu tych cen w trakcie roku.

 

Autor: Izabela Lipka ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X