W dniu 17 grudnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.372.2020.3.BS) w celu ustalenia czy do opisanych we wniosku korekt wystawionych w styczniu lub lutym 2021 r. będą mieć zastosowanie przepisy art. 12 ust. 3j oraz art. 15 ust. 4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W opisanym stanie faktycznym Spółka prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski podpisała z podmiotem powiązanym będącym inną spółką kapitałową umowę na sprzedaż i zakup surowców, półfabrykatów i wyrobów. Spółka oraz podmiot powiązany są polskimi podatnikami podatku od osób prawnych. Sprzedaż i zakup wynikające z tej umowy opodatkowane są podstawową stawką VAT. Zgodnie z zapisami umowy ceny sprzedaży będące podstawą do wystawienia faktur za sprzedaż ustalane są na bazie kosztów planowanych z doliczeniem marży i wyliczane są na podstawie odpowiedniego algorytmu. Strony ustaliły, iż co najmniej raz w roku najpóźniej do końca lutego następnego roku zostaną dokonane korekty cen sprzedaży dla poszczególnych asortymentów w celu zapewnienia sobie możliwości ustalania cen na podstawie realnych kosztów i wyeliminowania ewentualnych błędów jakie mogą powstać w trakcie ustalania cen na podstawie cen planowanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywane korekty cen sprzedaży opisane we wniosku zarówno do strony sprzedaży jak i od strony kosztu nie stanowią korekty cen transferowych, o których mowa w art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie polegają na globalnej korekcie marżowości lecz polegają na zmianie cen poszczególnych asortymentów kupowanych lub sprzedawanych przez Spółkę.

Ponadto Spółka wskazała że 19 grudnia 2016 r. otrzymała interpretację Znak: 2641-IBPB-1-2.4510.957.2016.1BKD w analogicznym stanie faktycznym, iż takie korekty powinny być rozliczane na podstawie art. 12 ust. 3j oraz art. 15 ust. 4i.

Istota korekty cen transferowych o której mowa w art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych polega na urynkowieniu transakcji rynkowej na dzień jej zawarcia, która stała się nierynkowa na skutek późniejszych, istotnych okoliczności. Istotne z punktu widzenia cen transferowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie planowania poziomu cen transferowych na dany rok mogą obejmować istotne zmiany rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych czy też znaczące wahania popytu lub podaży danego produktu, spowodowane czynnikami niezależnymi od podatnika i podmiotu powiązanego.

W ocenie organu podatkowego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe i opisywane korekty stanowią korekty w rozumieniu art. 11e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Należy podkreślić, iż nie wszystkie warunki wynikające z art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w opisanym stanie faktycznym zostały spełnione. Jednakże mając na względzie treść art. 12 ust. 3aa ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (korekta przychodu) oraz art. 15 ust. 1ab ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (korekta kosztu uzyskania przychodu), w celu zastosowania art. 11e in plus wystarczy spełnić pierwsze dwa warunki z art. 11e pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast w celu zastosowania art. 11e in minus ? wszystkie warunki z art. 11e pkt 1-5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując w analizowanej sprawie należy uznać, że transakcje zostały urynkowione na dzień ich zawarcia (tj. zostały zawarte na warunkach, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane), a następnie transakcje te stały się nierynkowe na skutek późniejszych, istotnych okoliczności. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie korekty dokonane przez Wnioskodawcę stanowią korektę w rozumieniu art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Autor: Magdalena Świątkiewicz ? Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X