Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek dołączenia do dokumentacji lokalnej Master File mają podmioty:

    • należące do grupy podmiotów powiązanych,
    • których skonsolidowane przychody w grupie podmiotów powiązanych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość,
    • są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną,
    • dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Spółki mogą wykorzystywać dokumentację grupową przygotowaną przez jeden z podmiotów grupy.

X