Z preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa oraz JDG. Uszczegółowiając, z IP BOX mogą skorzystać podatnicy PIT oraz CIT rozliczający się na zasadach ogólnych, prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Zgodnie z ustawą o PIT są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą, jako:

  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • wspólnicy spółki cywilnej,
  • wspólnicy spółki jawnej,
  • wspólnicy spółki partnerskiej,
  • wspólnicy spółki komandytowej.

Zgodnie z ustawą o CIT są to:

  • osoby prawne,
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami),
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

 

X