Obowiązkiem publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są związane podmioty, które są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s § 1 o.p. oraz uczelnie w rozumieniu Praw o szkolnictwie wyższym i nauce.

X