Podmiotami powiązanymi, których dotyczy obowiązek złożenia informacji TPR, są spółki tworzące PGK, a nie PGK jako podatnik. Zatem każda ze spółek tworzących PGK podlega odrębnie obowiązkowi złożenia informacji TPR, w odniesieniu do zawieranych przez nią transakcji.

W rezultacie, spółki należące do PGK zobowiązane są do wykazania w informacji TPR transakcji kontrolowanych, zawieranych z podmiotami powiązanymi spoza PGK – w zakresie transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z art. 11n pkt. 4 uCIT, transakcje kontrolowane prowadzone pomiędzy spółkami w ramach PGK są zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego.  Zatem w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, spółka przeprowadzająca transakcję zwolnioną składa uproszczony formularz TPR-C.

X