Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych obowiązane są podmioty powiązane (wskazane w art. 11a uCIT), które muszą wykazać, że cena transferowa danej transakcji została ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Aby być w obowiązku sporządzenia takiej dokumentacji, wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekroczyć musi jeden z czterech progów kwotowych, wskazanych w art. 11k pkt 2 uCIT:

    • 10 000 000,00 zł – transakcja towarowa
    • 10 000 000,00 zł – transakcja finansowa
    • 2 000 000,00 zł – transakcja usługowa
    • 2 000 000,00 zł – transakcja inna niż wyżej wymieniona

Wartość transakcji określa się w kwocie netto.

Ponadto do sporządzenia local file zobowiązane są podmioty dokonujące transakcji kontrolowanej lub innej niż transakcja kontrolowana, z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza:

1) 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,

2) 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

X