Analiza porównawcza może zostać sporządzona na podstawie danych historycznych (ex post) lub na podstawie budżetów sprzedaży, budżetów wydatków, prognoz GUS, prognoz NBP (ex ante).

Metoda ex-ante (prospektywna) polega na wyborze najlepszego wariantu przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Metoda ex-post (retrospektywna) zawiera ocenę działań podejmowanych w przeszłości.

X