Podobnie jak w przypadku safe harbour dla transakcji finansowych, w przypadku zastosowania tego uprawnienia dla transakcji usług o niskiej wartości dodanej podatnik zabezpiecza transakcje przed ryzykiem określenia dochodu lub straty przez organ podatkowy. Wykaz usług o niskiej wartości dodanej zawarty jest w załączniku nr 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Są to: usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, usługi komunikacji i promocji, usługi prawne, usługi w zakresie podatków oraz usługi administracyjno- biurowe.

Sam fakt występowania danej usługi w wykazie nie przesądza o zastosowaniu uproszczenia typu safe harbour. Dana usługa musi spełniać określone warunki. Po pierwsze uproszczone zasady dotyczą transakcji, w których narzut na kosztach usług określono stosując metodę koszt plus lub metodę marży transakcyjnej netto. Po drugie narzut na kosztach tych usług wynosi:

    • nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług oraz
    • nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług.

Ponadto, usługi te muszą łącznie spełnić poniższe warunki: mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy, nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych, wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę.

X