Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2019 r.  W związku z tym, co do zasady przepisy MDR mają zastosowanie do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku przekazania informacji wystąpiło w tym dniu lub później. Jednakże na mocy przepisów przejściowych ustawy wprowadzające obowiązek raportowania schematów podatkowych wprowadzono obowiązek retrospektywnego przekazywania informacji o schemacie podatkowym. Tym samym wprowadzono obowiązek raportowania schematów krajowych, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrożeniem dokonano po 1 listopada 2018 r., a w przypadku schematów podatkowych transgranicznych po 25 czerwca 2018 r.

X