Rada Polityki Pieniężnej NBP (RPP) po raz kolejny podniosła stopy procentowe. W dniu 8 lutego  2022  r. RPP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej o 0,50 pkt proc. tj. z 2,25 % do 2,75%.

Podwyżka stóp procentowych oddziaływać może zatem na poziom wynagrodzenia udzielanego przez podmioty powiązane w ramach transakcji finansowych (przykładowo transakcje pożyczkowe).

Stosownie do przepisu art. 11 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako uCIT) analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata chyba, że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.

Z uwagi na zmianę wysokości stóp procentowych, które wpływają na wysokość wynagrodzenia, mając na uwadze treść przepisu art. 11 r uCIT, zasadnym jest w obecnej sytuacji dokonanie przeglądu analiz porównawczych w kontekście rynkowego poziomu wynagrodzenia dla danej transakcji kontrolowanej ? w szczególności w sytuacji, gdy populacja badawcza obejmuje wynagrodzenia kredytów udzielanych przez banki komercyjne na terytorium Polski.

W przypadku, gdy wynagrodzenie dla danej transakcji kontrolowanej nie będzie zgodne z zasadą ceny rynkowej (ang. arm?s lenght price), podmiot powiązany będzie w obowiązku aktualizacji analizy porównawczej, z uwzględnieniem aktualnego poziomu wynagrodzenia.

 

Autor: Natalia Kuba ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X