Rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) to podmiot, który rzeczywiście tj. faktycznie otrzymuje należności wypłacane nierezydentom z tytułu płatności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Zgodnie z art. 4a pkt 29) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rzeczywisty właściciel to podmiot, który po pierwsze otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, po drugie nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi oraz po trzecie, prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

X