W dniu 20 lipca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.292.2022.4.EJ w zakresie ustalenia czy w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu na Wnioskodawcy spoczywać będzie obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli transakcje między Uczestnikami systemu przekroczą w danym roku podatkowym wartości określone w art. 11k ust. 1 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

A sp. z o.o. będąca polskim rezydentem podatkowym, zamierza przystąpić do funkcjonującego w grupie B, do której należy Wnioskodawca, systemu zarządzania płynnością finansową, tzw. cash-poolingu.

Stosownie do art. 11k ust. 1 Ustawy o CIT ?Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane?. Jednocześnie, zgodnie z art. 11k ust. 2 Ustawy o CIT ?Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym progi dokumentacyjne wskazane w Ustawie o CIT.

Odnośnie do zastosowania przepisu art. 11c i art. 11k ust. 1 Ustawy o CIT do systemu cash-poolingu należy zauważyć, że przepisy nie wyłączają obowiązku dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi dokonywanych w ramach cash-poolingu. Dokumentacja taka powinna zawierać te informacje, które będą niezbędne do oceny, czy podatnik uczestniczący w takim systemie osiąga wyższe korzyści (np. w postaci niższych kosztów), niż gdyby lokował i pożyczał środki finansowe od podmiotów z nim niepowiązanych.

Stanowisko DKIS

W rezultacie, w ocenie Organu, zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 11k ust. 1 Ustawy o CIT, w związku z czym Uczestnicy będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, o ile:

    • nastąpi wypełnienie przesłanki dotyczącej przekroczenia rocznej wartości zawieranych transakcji – art. 11k ust. 2 Ustawy o CIT – 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej, oraz
    • nie zostaną spełnione warunki wyłączające obowiązek jej sporządzania – art. 11n Ustawy o CIT.

Dokumentacją podatkową należy objąć przepływy środków finansowych oraz wysokość płaconych odsetek. Zatem wszystkie rozliczenia między Uczestnikami będą co do zasady (tj. po przekroczeniu progów) podlegać obowiązkom dokumentacyjnym z zakresu cen transferowych.

Ponadto, Dyrektor KIS zgodził się z Wnioskodawcą w następujących kwestiach:

    • na gruncie ustawy o CIT transfer środków z i na Rachunki Uczestników z wykorzystaniem Rachunku Technicznego Pool Leadera skutkujący ich bilansowaniem będzie neutralny podatkowo (tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie Wnioskodawcy ani przychodu ani kosztu podatkowego), a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z ww. transferem oraz Odsetek za Brak Spłaty;
    • wypłacane odsetki w związku z uczestnictwem w systemie cash-poolingu będą podlegały przepisom, a tym samym ograniczeniom wynikającym z art. 15c Ustawy o CIT. Reasumując, w przypadku korzystania przez Uczestników z finansowania w ramach systemu cash-poolingu w odniesieniu do powstających w konsekwencji kosztów odsetkowych zastosowanie znajdą przepisy art. 15c Ustawy o CIT dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

 

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X