Nawet wówczas, jeżeli podatnik dokona korekty w celu wykazania rynkowości, przy założeniu, że mechanizm wyrównania jest zgodny z polityką cen transferowych oraz analizą porównawczą, organy podatkowe dalej mają prawo kwestionować korektę, jeżeli powezmą wątpliwość, że podatnik celowo stosował ceny odbiegające od poziomu rynkowego i w sytuacji wystąpienia istotnej zmiany warunków, nie dostosował poziomu cen w trakcie roku, i na tej podstawie chce dokonać korekty.

X