Formularz TPR powinien zostać złożony drogą elektroniczną.

Podmioty powiązane:

    • obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub
    • realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1-2 lub 10-12

– składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy.
Informacja o cenach transferowych jest składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (system e-Deklaracje).

Podstawą do złożenia informacji o cenach transferowych są wzory dokumentów elektronicznych zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo Ministerstwo Finansów publikuje formularze interaktywne ułatwiające podatnikom złożenie takiej informacji. Podatnicy mogą złożyć informację o cenach transferowych za pomocą innych narzędzi (także opracowanych we własnym zakresie), pod warunkiem ich zgodności ze strukturą TPR opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej.

X