Wartość transakcji w formularzu TPR należy wskazywać w tysiącach złotych.

Natomiast, gdy wartość określona jest w walucie obcej należy przeliczyć tę kwotę według zasad stosowanych do przeliczania wartości transakcji w walutach obcych na potrzeby określenia obowiązku w zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Formularz TPR dopuszcza możliwość wyboru waluty obcej tylko w przypadku określenia wartości kwoty kapitału w transakcjach finansowych.

X