Analiza zgodności, czyli analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane sporządzana jest w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej:

    • nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych (gdy metoda weryfikacji cen transferowych nie zakłada wykorzystania danych porównawczych; w szczególności sporządzenie analizy porównawczej może nie być właściwe ze względu na charakter transakcji kontrolowanej) lub
    • nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności (brak jest wewnętrznych i zewnętrznych danych porównawczych lub pozyskanie tych danych jest nieracjonalne ekonomicznie).
X