Zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązek CBC powstaje, jeżeli przychody skonsolidowane grupy przekroczyły wartość 3,25 mld PLN (w przypadku, gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN) lub 750 mln EUR albo równowartość tej kwoty (w pozostałych przypadkach). Obowiązek złożenia informacji o grupie podmiotów (CBC-R) ciąży zasadniczo na jednostkach dominujących, jednakże wszystkie jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy są zobowiązane do złożenia powiadomienia (CBC-P).

Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P) składane jest do 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego grupy podmiotów. Natomiast powiadomienie CBC-R za rok 2022 należy złożyć do 12 miesięcy od zakończenia roku obrotowego grupy.

X