Przepisy uCIT nie nakładają obowiązku wysłania do urzędu skarbowego dokumentacji local file w terminie jej sporządzenia. Jedynie w przypadku wystąpienia z żądaniem przez organ podatkowy, podatnicy są zobowiązani do przedłożenia takiej dokumentacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania.

X