W dniu 6 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 011-KDIB1-1.4010.178.2022.2.MF w zakresie ustalenia, czy zgodnie z przepisami rozdziału 1a ustawy CIT spółka będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych wskazanego w art. 11n pkt 1 ustawy CIT.

Spółka jest osobą prawną, polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem CIT, siedziba i zarząd Spółki znajduje się w Polsce. Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi. Podmioty powiązane, z którymi spółka dokonuje transakcji kontrolowanych to osoby prawne oraz osoby fizyczne i mają one miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Spółka nie wyklucza, że w 2022 r. część podmiotów powiązanych z którymi spółka dokonuje transakcji kontrolowanych poniesie stratę podatkową, ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczają one transakcje z podmiotami powiązanymi.

Ani spółka, ani podmioty powiązane, z którymi spółka dokonuje transakcji kontrolowanych jako podatnicy podatku dochodowego nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy CIT (zwolnienia podmiotowe) w przypadku osób prawnych oraz nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT (dochody z SSE i decyzji o wsparciu).

Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym mogą być realizowane z jednym lub z wieloma podmiotami powiązanymi.  Co do zasady zatem, oceny obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych należy dokonywać w odniesieniu do całej transakcji kontrolowanej. W art. 11n pkt 1 ustawy o CIT wskazano przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji. Obowiązek sporządzenia local file (art. 11k ust. 1), nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego (art. 6 ustawy CIT),
  • nie korzysta ze zwolnienia dochodów z SSE lub DoW (art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy CIT),
  • nie poniósł straty podatkowej.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę na treść art. 11l ust. 3 ustawy CIT, zgodnie z którym określając wartość transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się wartości transakcji kontrolowanych, o których mowa w art. 11n, co oznacza, że wartość transakcji (i progi dokumentacyjne) należy ustalać jedynie dla tej części transakcji, która nie podlega zwolnieniu.

Ponadto, w art. 11n ust. 1 CIT, zawierającym przesłanki do zwolnienia z obowiązku sporządzenia local file, ustawodawca, jako warunek konieczny, wskazał m.in. brak poniesienia straty podatkowej. W rezultacie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty krajowe, które nie poniosły straty podatkowej (przy założeniu, że pozostałe warunki do zastosowania zwolnienia krajowego są spełnione). Zatem, w przypadku, gdy transakcja kontrolowana z którymś z krajowych podmiotów powiązanych nie spełnia warunków wymienionych w art. 11n pkt 1 lit. c CIT, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych wystąpi jedynie dla transakcji zawieranej przez Spółkę z podmiotami powiązanymi, które poniosły stratę.

Natomiast w przypadku kiedy to Spółka poniesie stratę podatkową, ale wartość transakcji z podmiotami powiązanymi nie przekroczy limitu ustawowego to Spółka nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji kontrolowanych realizowanych z tymi podmiotami.

Dla przypomnienia

Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

  • 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowej lub finansowej;
  • 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowej lub innej transakcji.

Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:

  • jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym;
  • kryteria porównywalności;
  • metody weryfikacji cen transferowych; oraz
  • inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Zapraszamy również do lektury Tax Alertu, dotyczącego zwolnienia z obowiązku w zakresie cen transferowych w przypadku, gdy Spółka zależna, z którą zawierana jest transakcja kontrolowana dokonuje rozliczeń z rajem podatkowym <<<LINK>>>.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X