W przypadku, kiedy dany podmiot powiązany nie posiada opinii o stosowaniu preferencji ani nie składa oświadczenia płatnika, jest w obowiązku poboru podatku (po przekroczeniu kwoty 2 mln zł). Następnie podmiot powiązany w celu otrzymania zwrotu podatku jako różnicy pomiędzy stawką podstawową a zwolnieniem/preferencyjną stawką, składa wniosek o jego zwrot (formularz WH-WCZ i WH-WPZ).

Stosownie do art. 28b ust. 1 uCIT i art. 44f ust. 1 uPIT, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z  art. 26 ust. 2e uCIT i art. 41 ust. 12 uPIT (od kwoty powyżej 2 mln zł). Wysokość podatku do zwrotu określa się na podstawie zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Przedmiotowy wniosek o zwrot zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek złożenia takiego oświadczenia istnieje także na dalszym etapie postępowania w odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej dokumentacji.

X