Stosownie do art. 11q ust. 1 pkt 3 uCIT lokalna dokumentacja cen transferowych zawiera analizę cen transferowych – analizę porównawczą lub analizę zgodności.

Analiza porównawcza oznacza analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych. Analiza zgodności to analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Analizę zgodności należy sporządzić jedynie w przypadku, gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

Analiza cen transferowych, zgodnie z regulacjami ustawowymi, powinna być sporządzana co 3 lata. W przypadku jednak gdy dojdzie do znaczących zmian w otoczeniu podatnika, zmian w branży, w której podatnik prowadzi działalność, wówczas taką analizę należy przed upływem tego okresu zaktualizować.

Sprawdź najczęściej wykorzystywane bazy danych: https://www.ict.org.pl/uslugi/analizy-porownawcze-analiza-porownawcza/

X