W dniu 15 czerwca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.676.2021.1.DP w zakresie ustalenia, czy transakcja polegająca na zawarciu umowy leasingu w wyniku wygranego przetargu nieograniczonego, z podmiotem niezależnym dokonującym rozliczeń z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową, podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Stan faktyczny

Spółka jako podmiot prawa publicznego ogłosiła przetarg nieograniczony. Oferta F. została wybrana najkorzystniejszą z uwagi na kryterium ceny, więc Spółka zawarła z F. SAS (podmiot niepowiązany) umowę na dostawę w formie leasingu operacyjnego. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy przekracza 10 mln PLN. F. SAS posiada siedzibę we Francji, gdzie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania i nie korzysta z żadnego zwolnienia od opodatkowania oraz przedłożyła oświadczenie, że nie dokonuje rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego. Jednakże, na stronie internetowej F. znajduje się informacja o realizacji przez nią kontraktów w Hong Kongu (raj podatkowy).

Od 1 stycznia 2021 r. zmiany w zakresie cen transferowych dotyczą transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Przedmiotowe zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w raju podatkowym. Jednocześnie zmiany obejmują rozszerzenie obowiązków dokumentacyjnych związanych z przedmiotowymi transakcjami.

Z treści obowiązującego w 2021 roku art. 11n pkt 6 ustawy CIT wynikało, że obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji, nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy ? Prawo zamówień publicznych. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11k ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy ? Prawo zamówień publicznych.

Stanowisko DKIS

W ocenie Organu podatkowego, mając na względzie założenie racjonalności ustawodawcy i zasady słuszności, należy stwierdzić, że przepis art. 11n pkt 6 ustawy o CIT zwalniający z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie będzie miał do Wnioskodawcy zastosowania w sprawie. Należy wskazać, że art. 11o ustawy o CIT w żadnym miejscu nie odsyła do przepisów zawierających przesłanki wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji zawartych w art. 11n ustawy o CIT. Również w art. 11n ustawy o CIT nie ma wyraźnego powiązania z art. 11o ustawy o CIT. Brak odesłania w art. 11n do art. 11o, a także brak wyraźnego odesłania w art. 11o do odpowiedniego stosowania art. 11n prowadzi więc do wniosku, że przepis art. 11n nie będzie miał zastosowania do art. 11o ustawy o CIT.

W wyniku powyższego Dyrektor KIS, stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie uznał za nieprawidłowe. Tym samym nie zgadzając się ze Spółką, że wobec okoliczności, że cena transakcji została określona w wyniku przetargu nieograniczonego, brak jest obowiązku dla sporządzenia dokumentacji local file, nawet w sytuacji, w której pomiędzy kontrahentem Wnioskodawcy, a jego kontrahentami dochodzi do rozliczeń, w wyniku których płatności następują do rajów podatkowych.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X