W dniu 16 listopada 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.362.2021.2.BS) w przedmiocie ustalenia czy przesłanką uzasadniającą publikację informacji o realizacji strategii podatkowej jest jednoczesne podanie do publicznej wiadomości przez Ministra Finansów indywidualnych danych podatnika za rok podatkowy 2020 do końca roku kalendarzowego 2021.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy.

We wniosku Spółka, wskazała dwa możliwe warianty zdarzeń przyszłych jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W roku podatkowym 2020 uzyskał łączną wartość przychodów podatkowych, która przekroczyła 50 (pięćdziesiąt) milionów EUR przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego 2020. Jednocześnie Minister Finansów przed dniem 1 stycznia 2022 r. poda / nie poda lub poda po dniu 31 grudnia 2021 r. do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra indywidualne dane Wnioskodawcy zawarte w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 uCIT, złożonym za rok podatkowy 2020.

W ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej art. 27c ust. 1 ustawy o CIT nie uzależnia obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości przez podmiot gospodarczy informacji o realizowanej strategii podatkowej od podania do publicznej wiadomości przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych danych podatników zawartych w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT. Odmienne stanowisko jest niedopuszczalne. Po pierwsze wymagałoby notorycznego śledzenia strony BIP Ministra Finansów, po drugie w praktyce skraca termin na wykonanie tego obowiązku z docelowych 12 miesięcy do długości okresu od dnia publikacji jego indywidualnych danych na stronie BIP do 31 grudnia.

W przedmiotowej interpretacji organ podatkowy stoi na stanowisku, że obowiązek wynikający z art. 27b ust. 1 ustawy o CIT dotyczy realizacji w określonym terminie zadań przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, natomiast obowiązki określone w art. 27c ustawy o CIT dotyczą podmiotów gospodarczych, których wysokość przychodów w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln EUR przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości. Wskazane w art. 27c ust. 1 ustawy o CIT odesłanie do art. 27b ust. 2 pkt 2 tej ustawy dotyczy zatem podmiotów uzyskujących określoną wysokość przychodu w roku podatkowym, a nie publikacji informacji przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Reasumując podatnicy, o których mowa m.in. w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, są zobowiązani do sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy. Przywołany art. 27b ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy odnosi się do podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości.

Podsumowując, jeśli w roku podatkowym 2020 podmiot spełnił podstawową przesłankę zaistnienia obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, ponieważ łączna wartość przychodów podatkowych uzyskana przez niego w tym roku podatkowym 2020 przekroczyła 50 (pięćdziesiąt) milionów EUR przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego 2020, co oznacza, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.363.2021.2.NL z dnia 16 listopada 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Uwaga:

Limit 50 mln EUR odnosi się do przychodów podatkowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynikających z zeznania podatkowego złożonego za rok podatkowy, w którym osiągnięto taki przychód.

Dla strategii podatkowej sporządzanej za rok 2020, wiążący będzie jedynie przychód, którego równowartość przekracza 50 mln EUR, osiągnięty w roku podatkowym 2020 r.

Wynika to z faktu, iż zeznanie podatkowe podatnika, którego rok podatkowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym, sporządza się na podstawie danych osiągniętych w roku podatkowym wg stanu na 31 grudnia tego roku podatkowego wynikających z ksiąg podatkowych podmiotu, które zamyka się na ten dzień, to za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, tj. do 31 grudnia danego roku.

W związku z czym, jeżeli w danym roku podatkowym podmiot gospodarczy uzyska przychody których wysokość przekroczy równowartość 50 mln EUR przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, to podmiot ten zobowiązany jest do publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Asystent podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu informacji o realizacji strategii podatkowej? Dowiedz się więcej o narzędziu STRATOS lub skontaktuj się z nami ?
X