W dniu 7 marca 2022 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.573.2021.1.MK w przedmiocie ustalenia czy wypłaty dywidend z tytułu udziału w zyskach ze spółki UK do Wnioskodawcy będą korzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT w zw. z art. 20 ust. 14 ustawy o CIT.

Stan faktyczny

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od wszystkich osiąganych przez siebie dochodów i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Od grudnia 2019 r. Spółka posiada 100% udziałów w spółce UK Limited. Spółka UK ma siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii i jest nierezydentem podatkowym w Polsce. Planowane są wypłaty środków pieniężnych ze spółki UK. Wypłaty dywidend nie będą dokonane w wyniku likwidacji spółki UK. Wypłacane dywidendy nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki UK. Dodatkowo, Spółka wskazuje, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 22c ustawy o CIT (tzw. mała klauzula). Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia ustalenia czy wypłaty dywidend z tytułu udziału w zyskach ze spółki UK do Wnioskodawcy będą korzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT w zw. z art. 20 ust. 14 ustawy o CIT.

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Umowa Brexitowa) jest to porozumienie o charakterze międzynarodowym, na podstawie którego Anglia opuściła UE ? w art. 126 przewiduje, że: ?obowiązuje okres przejściowy, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.?.

Warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego określonych przychodów osiągniętych na terytorium Polski jest spełnienie łącznie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Przy wykładni zakresu przedmiotowego zwolnienia wynikającego z art. 20 ust. 3 ustawy o CIT nie można także pominąć, że przepis ten stanowi implementację art. 4 ust. 1 Dyrektywy Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (90/435/EWG) i aktów unijnych ją zmieniających. Przedmiotowa dyrektywa wprowadziła wspólne zasady w odniesieniu do płatności z tytułu dywidend i innych form podziału zysku, które powinny być neutralne z punktu widzenia konkurencyjności, a jej celem było zwolnienie dywidend i innych form podziału zysku, wypłacanych przez spółki zależne na rzecz ich spółek dominujących od podatków potrącanych u źródła dochodu i wyeliminowanie podwójnego opodatkowania takiego dochodu na poziomie spółki dominującej.

Niemniej jednak, mając na uwadze fakt, że Wielka Brytania z dniem 1 stycznia 2021 r. przestała być członkiem UE jak również EOG, należy uznać, że w sprawie nie będzie spełniona podstawowa przesłanka, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT dla stosowania zwolnienia, tj. podleganie w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W konsekwencji przewidziane w dyrektywach przywileje podatkowe przestały obowiązywać w odniesieniu do podmiotów brytyjskich lub operacji z udziałem takich podmiotów. Przykładowo, opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych spółkom brytyjskim, nastąpi na zasadach ogólnych lub z zastosowaniem właściwej umowy o unikaniu opodatkowania, tj. Konwencji zawartej dnia 20 lipca 2006 r. między Polską a Wielką Brytanią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych. Powyższa Konwencja ma status w pełni obowiązujący.

Stanowisko DKIS

Zdaniem organu podatkowego nie można zgodzić się z argumentami Wnioskodawcy, w których wywodzi, że Spółka spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od opodatkowania dochodu z tytułu udziału w zyskach, o którym mowa w art. 20 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 14 ustawy o CIT w odniesieniu do planowanych dywidend. Założenie to jest nieprawidłowe, bowiem przeczy mu literalne brzmienie przepisów dotyczących zwolnień z podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend.

Co istotne w sprawie, skoro Wielka Brytania przestała być państwem członkowskim UE i przestała być częścią EOG oznacza to, że nie będą spełnione wszystkie warunki określone w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 20 ust. 3 ustawy o CIT przewidujący zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów (przychodów) uzyskanych przez Spółkę z tytułu planowanych wypłat dywidend. Tym samym planowane wypłaty dywidend z tytułu udziału w zyskach spółki ze spółki UK do Wnioskodawcy, mają zastosowanie na gruncie polskiej ustawy o CIT oraz Konwencji.

 

Autor: Marta Kiryczuk ? Konsultant podatkowy

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami ?
X