W dniu 1 marca 2023 roku Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną o sygn. 0114-KDIP2-1.4010.220.2022.2.OK w zakresie ustalenia czy, wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym z tytułu pośrednictwa podlega podatkowi u źródła.

Stan faktyczny

Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania w ramach prowadzonej działalności nabywa od podmiotu niepowiązanego usługi pośrednictwa sprzedaży maszyn. Działania Pośredników polegają na: przedstawieniu oferty, negocjacjach zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży oraz pośredniczeniu w zawarciu umowy sprzedaży. Z tytułu świadczenia ww. usług Pośrednikom przysługuje wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od ceny maszyny sprzedanej wskutek czynności podjętych weryfikacji przez Pośredników w ramach wykonywanych usług.

Przedmiotem Dyrektora KIS jest ustalenie, czy wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym z tytułu świadczenia usług pośrednictwa podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w związku z treścią art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji, czy Wnioskodawca pełni funkcję płatnika podatku w rozumieniu art. 26 ust. 1 ustawy o CIT i jest zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Pośredników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem umowy pośrednictwa?

Z uwagi na to, iż w przedstawionym stanie faktycznym źródło dochodów z tytuły wypłaty wynagrodzenia znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kluczowym jest ustalenie czy wynagrodzenie wypłacane z tytułu usług pośrednictwa podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy uCIT. W przedmiotowym przypadku wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług nie jest przychodem z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 22 ust. 1 uCIT).

W przypadku art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT należy zauważyć, że katalog usług jest otwarty. Dlatego, aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu powinno ono spełnić takie same przesłanki, albo powinny wynikać z niego takie same prawa i obowiązki dla stron, jak ze świadczeń wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT. Przy kwalifikacji do konkretnego rodzaju usług decydująca jest treść czynności oraz charakteru wykonywanych świadczeń.

Jak wynika z wniosku, usługi pośrednictwa nie są świadczeniami o podobnym charakterze do usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz badania rynku, zatem nie kwalifikują się do katalogu usług otwartych zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT.

Organ podatkowy ustalenia co do nieobjęcia usług pośrednictwa dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a uCIT wywiódł na podstawie wykładni językowej i gramatycznej pojęć: usługi pośrednictwa, doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli oraz przetwarzania danych – będącej także przedmiotem analizy dokonywanej przez Sąd Administracyjny.

Konkluzja

Usługi pośrednictwa, nabywane przez Spółkę od podmiotu zagranicznego, nie mieszczą się w katalogu świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o CIT, a w związku z tym nie powodują obowiązku zapłaty podatku u źródła.

 

 

Autor: Natalia Kuba – Konsultant podatkowy

 

 


Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami
X